BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ İLE PLAJ İŞLETMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK Kültür ve Turizm Bakanlığından: BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ İLE PLAJ İŞLETMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; basit konaklama tesislerinin belgelendirilmesi ile plaj işletmelerinin asgari nitelikleri ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; basit konaklama tesislerine…

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ / BELGE TAMAMLAMA EKSPERTİZİ-VİZESİ

Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkin tamamlama ekspertizi ve vizesi işlemleri; Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen belgeler için Genel Müdürlüğün görevlendirmesine istinaden, Şirketimiz tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde ise doğrudan firma müracaatına istinaden, tarafımızdan yapılmaktadır. Teşvik belgesi kapama işlemleri sırasıyla; Başvuru, gerekli evrak ve dosyaların hazırlanması. Bakanlık tarafından yatırım yerinde denetim. Kapanış işlemleri tamamlandıktan…

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ / BELGE REVİZE ve SÜRE UZATIMI

Fi Travel Turizm Sanayi A.Ş. tarafından düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkin her türlü revize işlemleri (Teşvik Belgesinde kayıtlı olan değerlerdeki değişim, Belge eki makine ve teçhizat listelerindeki her türlü değişiklikler, yatırım konusu değişikliği, finansal kiralama işlemleri, devir, satış, ihraç ve kiralama işlemleri, belge iptali, yatırım konusu değişikliği ve yatırımın nakli) yine şirketimiz tarafından yapılmaktadır. Yatırım…

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ / BELGE DÜZENLEME

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi…

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve Ar-Ge içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi için “Yatırımlarda…

ÖZEL TESİS İŞLETME BELGESİ

Özel Tesisler Madde 42 – (Değişik: 3/1/2011-2011/1271 K.) Özel tesisler, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen özelliklerden en az birer adedini taşıyan, ülke turizmine katkı sağlayan ve Bakanlıkça desteklenmeleri uygun görülen tesislerdir.(1) (Ek fıkra: 20/6/2018-2018/11985 K.) Müstakil yeme-içme tesisleri özel tesis olarak belgelendirilemez. Tesisin yer aldığı yapı veya bulunduğu bölgenin aşağıda belirtilen özelliklerden en az birini…

HARÇ ve VERGİLER

2020 YILI TURİSTİK TESİSLERİN BELGE – PLAKET – BAŞVURU ÜCRETLERİ BELGE TÜRÜ BELGE ÜCRETİ (TL) MÜESSESE HARCI (TL) 1 YILDIZLI OTEL 5.000 346.50 2 YILDIZLI OTEL 7.500 580.40 3 YILDIZLI OTEL 10.000 696.80 4 YILDIZLI OTEL 12.500 930.60 5 YILDIZLI OTEL 19.000 1.397.50 4 YILDIZLI TATİL KÖYÜ 12.500 930.60 5 YILDIZLI TATİL KÖYÜ 19.000 1.397.50…

KÜLTÜR YATIRMLARI DESTEĞİ

KAMU ELİYLE YAPILAN KÜLTÜR YATIRIMLARINA DESTEK PROJESİ PROJENİN AMACI Bakanlığın görev alanı içinde olmakla birlikte, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlanacak veya başlanılan, ancak mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılamayan veya bitirilemeyen kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunulmasını sağlamaktır. TALEP DOSYASI İÇERİĞİ Bakanlığımıza yapılacak talep başvurusunun ekinde gönderilmesi gereken belgeler: 1-Mimari projelerden 2 takım, 2-Destek…