ÖZEL TESİS İŞLETME BELGESİ

Özel Tesisler Madde 42 – (Değişik: 3/1/2011-2011/1271 K.) Özel tesisler, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen özelliklerden en az birer adedini taşıyan, ülke turizmine katkı sağlayan ve Bakanlıkça desteklenmeleri uygun görülen tesislerdir.(1) (Ek fıkra: 20/6/2018-2018/11985 K.) Müstakil yeme-içme tesisleri özel tesis olarak belgelendirilemez. Tesisin yer aldığı yapı veya bulunduğu bölgenin aşağıda belirtilen özelliklerden en az birini…